Maķedonijas un Bulgārijas delegāciju vizīte Vatikānā

24. maijā Benedikts XVI tikās ar Maķedonijas un Bulgārijas delegācijām, kas Vatikānā ir ieradušās sakarā ar savu debesīgo aizbildņu, svēto Kirila un Metodija atceres svinībām. Delegācijas, kuru sastāvā ir Maķedonijas premjerministrs Nikola Gruevskis un Bulgārijas Ārlietu ministrs Ivajlo Kalfins, Romā ir iecerējušas apmeklēt arī svētā Klementa baziliku, kurā glabājas svētā Kirila relikviju fragments.

Kirils un Metodijs nav tikai slāvu zemju, bet visas Eiropas debesīgie aizbildņi. Ar savu misionāro degsmi viņi veidoja tiltu starp Austrumiem un Rietumiem. Tiekoties ar Maķedonijas delegāciju, pāvests Benedikts XVI teica, ka viņu garīgā liecība norāda uz nezūdošo patiesību, ko ir nepieciešams atklāt aizvien vairāk. Svētais tēvs uzsvēra, ka tikai vadoties no Dieva, cerība kļūst uzticama un droša. „Tas, kurš nepazīst Dievu, būtībā ir bez cerības, neraugoties uz to, ka viņam varbūt ir daudzas un dažādas cerības. Viņš ir bez tās lielās cerības, uz kuras balstās visa dzīve,” atsaucoties uz savu encikliku Spe salvi, teica pāvests. Viņš piebilda, ka šī cerība kļūst „taustāma”, kad labas gribas cilvēki visā pasaulē, tādi kā Kirils un Metodijs, atdarinot Jēzus piemēru un būdami uzticīgi Viņa mācībai, bez mitēšanās liek pamatus draudzīgai sadzīvei starp tautām, ievērojot katra tiesības un tiecoties pēc visu cilvēku labuma.

Uzrunā Maķedonijas delegācijai, pāvests novēlēja, lai Dievs piepilda šīs tautas prātus un sirdi ar savu mieru, un lai Viņš bagātīgi to svētī. Tiekoties ar Bulgārijas delegāciju, Benedikts XVI rosināja raudzīties uz svēto Cirila un Metodija iesākto evaņģelizācijas darbu, veicot ticības inkulturāciju mūsdienu postmodernajā sabiedrībā. Pāvests norādīja, ka Evaņģēlijs nenovājina to, kas ir patiess dažādās kultūras tradīcijās, bet gan palīdz visu laiku cilvēkiem atzīt un īstenot to autentisko labumu, ko apgaismo patiesības spožums. Svētais tēvs piebilda: „Tāpēc kristiešu uzdevums ir saglabāt un stiprināt saikni, kas pastāv starp Evaņģēliju, Kristus mācekļu misiju un savas kultūras identitāti. Ir svarīgi no jauna atklāt kristīgās saknes, lai celtu tādu sabiedrību, kurā pastāv garīgās un kultūras vērtības, kas izriet no Evaņģēlija. Svētie Cirils un Metodijs savulaik ir apliecinājuši, ka tās ir vērtības un ideāli, ko stiprina nemitīga vienība ar Dievu.”

Bulgārijas delegācijai pāvests novēlēja, lai šī tikšanās Vatikānā palīdz stiprināt brālības saites starp ekleziālajām un valstiskajām autoritātēm, kā arī starp visiem šīs valsts iedzīvotājiem.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti