Vasarsvētkos tiks vākti ziedojumi Garīgajam semināram

Lai uzturētu Latvijas Starpdiecēžu augstāko Garīgo semināru, katru gadu Pūpolsvētdienā tiek vākta kolekte draudzēs. Ņemot vērā šī gada ārkārtējo situāciju un ierobežojumus, kas bija spēkā gavēņa laikā, ziedojumi Garīgā semināra uzturēšanai draudzēs tiks vākti Vasarsvētkos. Tas nozīmē, ka svētdienas kolekte jeb ziedojums dievkalpojuma laikā, kas 31. maijā tiks veikts jebkurā Latvijas baznīcā, tiks nodots Garīgajam semināram.

Atbalstīt iespējams arī elektroniski, izmantojot rekvizītus:

Katoļu ielā 16, Rīgā, LV1002
Reģ. Nr. 90000178745
LV03UNLA0002000701217

Šobrīd Garīgajā seminārā studē 9 audzēkņi, par priesteriem šogad tika ordinēti divi jaunieši.

Turpinājumā iespējams lasīt Garīgā semināra rektora pr. Marcina Vozņaka vēstuli priesteriem un ticīgajiem, kas tiks lasīta arī Vasarsvētku dievkalpojumos:

Augsti godātie Latvijas bīskapi un priesteri! Brāļi un māsas Kristū!

Vasarsvētkos visā pasaulē Katoliskā Baznīca svin Svētā Gara nosūtīšanas svētkus. Mēs svinam dienu, kad pār Kunga apustuļiem un Vissvētāko Jaunavu Mariju nonāca Svētais Gars, un pārdomājam apustuļa teikto: “Ir dažādas žēlastību dāvanas, bet tas pats gars; ir dažādi kalpošanas veidi, bet tas pats Kungs; ir dažādi darbības veidi, bet tas pats Dievs.” Mēs lūdzamies, lai katrs no mums atrod sevi šajos vārdos, lai atrod pats savu harizmu un veidu, kā var kalpot Baznīcā un īstenot savu kristīgo aicinājumu.

Kunga ceļi un harizmas var būt dažādi. Kādu Dievs aicina sekot Viņam caur laulības sakramentu, veidojot “mājas baznīcu”, kas ir ģimene. Citus Dievs ir izredzējis par priesteriem, lai Sevi padarītu klātesošu savā tautā. Latvijā ir vieta, kur kandidāti uz priesterību, sadzirdējuši Kunga kluso, maigo un pazemīgo saucienu: “Nāc, seko man!”, iepazīst Kunga aicinājumu un, gadiem ejot, garīgi un intelektuāli gatavojas Garīgajā seminārā, lai varētu auglīgi nest Kunga mācību tur, kur Dievs viņus sūtīs.

Svētā Gara nosūtīšana pārveidoja mācekļu dzīvi. Vēl vakar viņi pacietīgi bija vienoti lūgšanā, atcerēdamies visus notikumus, kuri bija notikuši ar Kristu – Viņa darītos brīnumus, mācību, nāvi un augšāmcelšanos. Pārdomāja Augšāmceltā Kristus vairākas parādīšanās reizes pēc augšāmcelšanās, apcerēja Kunga uzkāpšanu debesīs, jo visiem šiem notikumiem viņi bija liecinieki. Taču ar to visu nebija pietiekami. Viņi baidījās iziet ārpus no tās vietas, kur uzturējās. Viņu atmiņā bija Kunga krustaceļš un nāve. Mācekļi baidījās, ka arī viņus var sagaidīt līdzīgs ceļš. Apustuļiem šķita, ka labākais veids, kā nosargāt Jēzus mācību, ir sēdēt klusi un izvairīties no publiskas ticības apliecināšanas. Vasarsvētkos viņu sirdīs notiek revolūcija – viņi iziet ārā un sludina Jēzus Evaņģēlija mācību visiem, sākot ar jūdiem un beidzot ar visu pasauli. Ar šo brīdi Baznīca sāk izpildīt Jēzus pavēli: “Ejiet un māciet visas tautas!” Varam uzdot jautājumu – kas notika ar apustuļiem, ka no bailīgiem mācekļiem viņi kļuva par drosmīgiem vīriem? Atbilde ir Svētais Gars, kurš izklīdina šaubas un bailes. Šodien nekas nav mainījies. Vai mēs piesaucam un pielūdzam Svēto Garu? Vai mūsu ģimenēs ir izkopta dievbijība uz Svēto Garu? Šodien ir diena, kad mēs visi varam veikt sirdsapziņas
izmeklēšanu un drosmīgi atbildēt uz šiem jautājumiem.

Svētā Gara nonākšana nav vienreizējais pasākums. Svētais Gars ir Baznīcā katru dienu un darbojas caur Baznīcu, tas ir, caur mums – Dieva tautu. Viņš darbojas katru dienu, gadsimtiem ilgi. Pateicoties Svētajam Garam, Baznīca ir neuzvarama. Tas ir Svētais Gars, kurš dod mums spēku un drosmi sekot Kungam, kur vien Viņš aicina. Tas ir Gars, kurš piešķir mūsu vārdiem un liecībai pārdabisko spēku. Tas ir Gars, kurš pārveido cilvēku sirdis un mudina tiekties pēc Patiesības.

Svinot Vasarsvētkus, ielūkojamies Kunga mācekļos, kuri drosmīgi izgāja pasaulē, apliecinot ticību Dievam. Redzam, ka Kungs Jēzus nav atstājis savus sekotājus vienus pašus grūtību un izaicinājumu priekšā, bet ir līdzās katru dienu līdz pat pasaules beigām.

Šodien mums ir skaidri jāapzinās, ka Baznīca ir dzīva tad, kad tiek drosmīgi sludināts Evaņģēlijs. Mēs kā Dieva tauta esam dzīvi un stipri tikai tad, kad esam kā apustuļi šodien lasītajā Dieva Vārdā – tādi, kuri drosmīgi sludina saskaņā ar savām spējām un aicinājumu. Laulātie pašaizliedzīgi uzupurējas viens otra dēļ. Ikviens cilvēks klusi, vienkārši, bet spēcīgi ikdienas rutīnā ar savu uzvedību, stāju un lūgšanas dzīvi kļūst par spēcīgu Evaņģēlija vēstnesi darba vai studiju biedriem. Klosterļaudis drosmīgi
velta sevi lūgšanai Dieva tautas labā. Priesteri caur tēvišķību, rūpēm un mīlestību kļūst par ganiem, kuri atdod sevi par savu ganāmpulku.

Brāļi un māsas! Nepadosimies bailēm un izmisumam! Bailes paverdzina un dod nemiera sajūtu. Lai mūsu ikdienas lūgšana ir vērsta uz Svēto Garu, kurš padara cilvēku brīvu!

Šajās dienās Latvijas Starpdiecēžu Augstākais Garīgais seminārs noslēdz akadēmisko gadu. Šogad seminārā mācījās 11 semināristi no visas Latvijas. Pateicoties Dieva gādībai un jūsu lūgšanām, esmam gandarīti redzēt semināristu garīgo un intelektuālo izaugsmi.

Maija mēnesī Latvijas Baznīca kļuva par diviem priesteriem un vienu diakonu bagātāka. Jelgavas diecēzē tika iesvētīts priesteris Maksims Vlasovs, Rēzeknes-Aglonas diecēzē tika iesvētīti priesteris Lauris Kārklis un diakons Grigorijs Ņikitins. Lai Dievs svētī viņu kalpojumu un Aglonas Dievmāte, priesteru Māte, lai viņus pavada priesteriskajā ceļā! Šī gada 20. augustā, ceturtdien, ir paredzēta jauno kandidātu uzņemšana uz Garīgo semināru. Lūgsimies par jauniem aicinājumiem uz priesterību, lai mūsu zemē notiktu arī tie Dieva brīnumi, kas norisinājās Vasarsvētku dienā.

Šis īpašais pandēmijas laiks ietekmēja visu pasauli. Arī Garīgais seminārs nebija izņēmums. Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī arī mums vajadzēja pārslēgties uz citu darba ritmu. Pateicoties Jūsu lūgšanām, Garīgā semināra darbība neapstājās – visas lekcijas notika attālināti, bet tas neietekmēja studiju kvalitāti.

Latvijas Starpdiecēžu Augstākais Garīgais seminārs ir kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem, kurus skar slimība vai pandēmijas ekonomiskās sekas. Garīgā semināra kopiena katru vakaru lūdzas par visiem ārstiem, medicīnas personālu un katru, kurš cieš no šīs epidēmijas. Vienoti lūgšanā mēs pārvarēsim visas grūtības.

Tradicionāli katru gadu Pūpolsvētdienā tiek vākti ziedojumi Garīgā semināra uzturēšanai, bet pandēmijas un valstī izsludinātas ārkārtās situācijas dēļ, tas nenotika. Pateicoties Latvijas bīskapu konferences rūpēm, kolekte semināra uzturēšanai ir pārcelta uz šodienu – Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem. Garīgā semināra vārdā pazemīgi lūdzu Latvijas ticīgo tautu iespēju robežās atbalstīt mūsu semināru, lai mēs varam nodrošināt nepieciešamos apstākļus semināristiem viņu sagatavošanai priesteriskajam kalpojumam. Par mūsu labdariem katru dienu lūdzamies un reizi nedēļā ir svinēta Svētā Mise, lūdzot Dieva svētību un žēlastības. No sirds pateicos par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Dieva svētību vēlot,
Pr. Marcins Vozņaks – semināra rektors

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti