Latviešu valodā iznācis Aleksandra Meņa lūgšanu krājums

Atzīmējot pareizticīgo priestera, misionāra, teologa un rakstnieka tēva Aleksandra Meņa Debesīm piedzimšanas 30. gadskārtu, izdevniecība „KALA Raksti“ lasītājiem latviešu valodā ir sagatavojusi A. Meņa lūgšanu krājumu „Svētī manu lūgšanu“. Grāmatas atvēršanas svētki notiks trešdien, 9. septembrī, pl. 17.30 Rīgā, Svētās Ģimenes mājā.

Izdevniecības pārstāve Aija Balode informēja, ka krājumā ir ietvertas A. Meņa lūgšanas un viņa sacerējums „Credo“ jeb formulējums, ko viņam personīgi nozīmē kristietība. Aleksandra Meņa starptautiskās labdarības biedrības vadītāja Natālija Boļšakova-Minčenko par grāmatu raksta: „Šajā grāmatā, kas ir jūsu priekšā, ievietotas ne tikai pārdomas un lūgšanas, kurās pausta grēku nožēla, pateicība un lūgumi, bet tās nobeigumā atrodami arī īsi fragmenti no psalmiem, pravieša Isaja grāmatas, evaņģēlijiem, apustuļa Pāvila vēstulēm un Atklāsmes grāmatas, kas paredzēti izmantošanai kopējā lūgšanā mājas lūgšanu grupām. Šādas “garīgās ģimenes” jeb “grupiņas”, kas savā ziņā līdzīgas pirmkristiešu kopienām, tēvs Aleksandrs veidoja no saviem draudzes locekļiem, lai cilvēki savā dzīvē nejustos vientuļi, bet kā vienas ģimenes locekļi. Un, visbeidzot, šajā izdevumā iekļauts kāds ļoti svarīgs teoloģisks sacerējums, kuru tēvs Aleksandrs Meņs pēc savu draudzes locekļu lūguma sarakstīja 1979. gadā, t. i., Credo, kurā viņš formulēja savu personisko kristieša ticības apliecinājumu. Šis Credo nav pretrunā Baznīcas ticībai – tajā mūsdienīgā valodā īsi izklāstīta Evaņģēlija būtība, attiecinot to uz dažādām mūsu laicīgās dzīves jomām. Tādējādi šis darbs mūsdienu cilvēkiem ir joprojām aktuāls.”

The man had heard two muffled sounds behind him when he ran forward. He even took a moment to look back, but found that the pills for men to last longer in bed man on his side had fallen to the ground. He panicked, not thinking that Qin Chuan was so powerful, and just one face-to-face stabbed one of his teammates. Li Xuanshu climbed up the walls of Philadelphia amidst the crowds, watching the corpses and the soil drenched with blood for a long time, and they were silent for a long time. The two sides had prepared many torches, which were burnt out in the humid mist. Qi Feng led the move first, after all, Longyang was his own commander. However, he calmly did not take anyone to rob someone, but instead went out to tell Sumen pink pills Zhiren a compromised method. The army sent five people to bring Longyang and the old man in virmaxryn reviews the middle of the two army back to the camp, and then Take it easy. In the middle of the sex pills over the counter nine daisies, three huge incenses nugenix review are already lit on the huge table. The green smoke lingered, and in this windless day, the line went straight up. Tongxu Taoist heard him grabbing white, embarrassed, but stopped talking. The crowds were ready to go, they were in fortune, and they were in a state of tension. When Longyang and Sumen Zhiren saw the change suddenly, they did n’t know what to vitamins for libido do for a while. Although this stone platform is large, if a lot of masters really started to work, the wind is coming, I ’m afraid they will immediately There is no place to stand. Behind this is the billowing magma. If it falls, it is necessary to leave a dead body. The figure flickered, but it was a monkey with a sharp-mouthed beak from the distance. It was a flying monkey. Although he was afraid of the lone wolf, but relying on his merits, how could he be willing to be beautiful. Guyun Mountain, view Yuntai. The viril x by dignity bio labs official car creaked from far to near, with dozens of people in a row, coming here in a mighty manner. If someone did n’t know it, they thought it was haunted. Lu Heng was upset and happy, and the next time he lifted the curtain, he was about to call someone to kill the perpetrator with a mess. But after getting out of the sedan, he didn’t see the shopkeeper, but the old man with t nation a childlike face was staring at himself, with a proud look. “It’s the wolves, I’m not afraid, it’s just a beast.” Long Yang patted the clasp that clasped his clothes tightly, longer erection pills faintly. The two fierce beasts just fought you to death, and it was dark. But at this time it was extra quiet, not because of fatigue. But it was because of the fierce murderousness of Longyang, or the old man’s momentum in Shanghai, that made them feel a little uneasy. The eyes of the Dapeng bird umzu redwood review are still unparalleled pride, as vivid as the moment before Longyang entered the valley. Although the silver python had only a white eye in its eyes, as long as one glance at it, you can feel the cold around you. The night was as cold as water, and the large tent in the middle of the hill was clearly evermax pill visible, and it seemed to be dimly lit. Is that His Royal Highness still burying the northern battle report and studying Pingbei’s deployment. penis enlargement does not work Ye Qiuha laughed and said, “Flat boat Chaohu Lake for winter fishing. But Yunbei Lake in Mobei still has three or two snows penis enlargement medicine scams to fish, and what is there in this nest lake and what are they …” The last two sentences It was like talking to himself, the echo was still floating, but people had disappeared into the vast moonlight, like Ye Qingping, it was hard to find a trace.

Lūgšanu krājums izdots saistībā ar A. Meņa 30. nāves gadadienu. Izdevniecība pateicas par ierosmi sagatavot šo grāmatu publicistam Arnim Šablovskim, kā arī par sadarbību A. Meņa starptautiskajai labdarības biedrībai, īpaši tās vadītājai N. Boļšakovai-Minčenko. Īpaša pateicība A. Meņa dēlam Mihailam Meņam par atļauju lūgšanu publicēšanai latviešu valodā.

Lūgšanu tekstus no krievu valodas tulkojuši Lidija Lasmane un Zigurds Skābardis, N. Boļšakovas-Minčenko ievadvārdus no krievu valodas tulkojusi Astra Feldmane. Grāmatas redaktori ir Arnis un Sanita Kudiņi, literārā redaktore un korektore Aija Balode, māksliniece Laura Feldberga un teoloģiskais konsultants bīskaps Andris Kravalis.

A. Meņs piedzima 1935. gadā Maskavā. Sākotnēji studējis dabaszinātnes, pēc tam – teoloģiju. 1960. gadā iesvētīts par priesteri, kalpojis Maskavā un tās apkārtnē. Veicis evaņģelizāciju, slepeni rīkojis bērnu un pieaugušo katehēzes, tāpat kā daudzi citi garīdznieki padomju varas laikā piedzīvojis vajāšanas. Sarakstījis daudzas grāmatas. Viņa darbi tulkoti vairākās valodās. Miris 1990. gada 8. septembrī Piemaskavā  – viņš tika noslepkavots pa ceļam uz baznīcu.

Grāmatas atvēršana norisināsies Rīgā, Svētās Ģimenes mājā, Klostera ielā 5. Tajā piedalīsies A. Meņa garīgie audzēkņi. Pēc pasākuma pl. 19.00 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā notiks A. Meņa garīgajam mantojumam veltīts pateicības dievkalpojums. Grāmatas atvēršanu organizē izdevniecība „KALA Raksti“ sadarbībā ar A. Meņa starptautisko labdarības biedrību un viņa garīgajiem audzēkņiem.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti