II NEDĒĻAS PIEKTDIENA VESPERES

HIMNA 

Dievs, ticam Tavai varenībai, 

jo visur samanāms Tavs spēks. 

Un ticam Tavai mīlestībai, 

ko neaptumšo mūsu grēks. 

 

Mums visiem, pildot Tavu gribu, 

ir šinī dzīvē vieglāk būt, 

un lūdzam: mūžībā ļauj arī 

pie Tevis svētlaimību gūt. 

 

Dievs, Tu ar savu Svēto Garu 

mums sirdis vari apgaismot. 

Jel sūti savu gaismu katram, 

lai Tevi cilvēks atrast prot. 

 

Mēs ticam, ka bez Tavas ziņas 

no galvas nenokrīt ne mats. 

Uz mūžību caur dzīvi ejot, 

lai visus pavada Tavs skats. 

 
PSALMODIJS 

1. ant. Jel izglāb, Kungs, manu dzīvību no nāves, kājas – no aizķeršanās. 

 
Psalms 116 A (114) 

1 Es mīlu Kungu:* jo viņš uzklausīja manas lūgšanas balsi, 

2 jo viņš pievērsa man savu ausi* tai dienā, kad viņu piesaucu. 

3 Mani apvija nāves saites,* un elles valgi aizsniedza mani, 

es nokļuvu spaidos un sāpēs. 

4 Bet es piesaucu Kunga vārdu:* “Ak, Kungs, izglāb manu dzīvību!” 

5 Kungs ir žēlsirdīgs un taisnīgs,* un mūsu Dievs ir žēlīgs. 

6 Kungs sargā mazos ļaudis:* es biju nespēcīgs – viņš mani izglāba. 

7 Atgriezies savā mierā, mana dvēsele,* jo Kungs tev ir darījis labu. 

8 Jo viņš ir pasargājis no nāves manu dzīvību,* manas acis – no asarām, manas kājas – no kritiena. 

9 Es staigāšu Kunga priekšā* dzīvo zemē. 

 

Ant. Jel izglāb, Kungs, manu dzīvību no nāves, kājas – no aizķeršanās. 

2. ant. Palīdzība man ir no Kunga, kurš radīja debesis un zemi. 

 

Psalms 121 (120) 

1 Es pacešu savas acis uz kalniem:* no kurienes nāks man palīdzība? 

2 Palīdzība man ir no Kunga,* kurš radīja debesis un zemi. 

3 Viņš neļaus tavai kājai slīdēt,* un neaizmigs tas, kurš tevi sargā. 

4 Redzi, tas nesnaudīs un neiegrims miegā,* kas sargā Izraēli. 

5 Kungs Tavi sargā, 

Kungs ir tavs pavēnis* pie tavas labās rokas: 

6 tev nekaitēs saule dienā,* nedz arī naktī mēness. 

7 Kungs pasargās tevi no visa ļauna,* tavu dzīvību Kungs sargās. 

8 Kungs gādās par tavu iziešanu un atnākšanu* no šī laika un mūžam. 

 

Ant. Palīdzība man ir no Kunga, kurš radīja debesis un zemi. 

3. ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ. 

 
Dziedājums Atkl 15, 3–4 

3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,* Kungs, Dievs visvarenais; 

taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,* tautu Ķēniņ! 

4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos* un lai neslavētu Tavu vārdu? 

Jo Tu vienīgais Svētais, 

tādēļ ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,* tādēļ ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi. 

 

Ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ. 

 
LASĪJUMS 1 Kor 2, 7–10a 

Mēs sludinām Dieva gudrības noslēpumu, apslēpto gudrību, ko Dievs pirms mūžiem ir paredzējis mūsu godam. To nav sapratis neviens

no šīs pasaules valdniekiem. Jo taču, ja viņi būtu to sapratuši, tad nebūtu piesituši krustā godības Kungu. Bet mēs sludinām, kā

tas ir rakstīts, to, “ko acs nav redzējusi, ne auss ir dzirdējusi, ne cilvēka sirdī ir nācis, kādas lietas Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.”

Un Dievs mums to ir atklājis ar savu Garu. 

 
ATBILDE 

R. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam. Kristus… 

V. Nonāvēts gan miesā, bet atdzīvināts Garā.* Lai mūs upurētu Dievam. Gods lai ir Tēvam… Kristus… 

 

Magnificat ant. Kungs, atceries savu žēlsirdību, ko Tu apsolīji mūsu tēviem. 

 
VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Slavēsim Kungu Kristu, kurš labvēlīgs un žēlsirdīgs noslau-cīja raudošo asaras, un ar mīlestību Viņu pazemīgi lūgsim: 

Kungs, apžēlojies par savu tautu! 

Kungu Kristu, Tu, kas iepriecini noskumušos,

– uzlūko pazemīgo asaras. 

Žēlsirdīgais Dievs, uzklausi mirstošo vaidus,

– lai Tavs eņģelis viņus apciemo un stiprina. 

Dari, lai visi trimdinieki iepazītu Tavu apredzību,

– lai viņi varētu atgriezties zemes tēvijā un arī ieietu tajā, kas ir debesīs. 

Tu apžēlojies par tiem, kas atgriežas no grēka, dod viņiem savu mīlestību,

– savieno viņus atkal ar Tevi un Baznīcu. 

Savā labvēlībā dāvā mirušajiem brāļiem pestīšanu,

– lai viņi visā pilnībā saņemtu Tavu atpestīšanu. 

 
Tēvs mūsu… 

 

Dievs, kura neizdibināmā gudrība atklājās krusta ieļauno-jumā, dod mums žēlastību tā ieraudzīt Tava Dēla ciešanu slavu, ka mēs nekad

nepārstātu lielā paļāvībā lepoties ar Viņa krustu. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti