Lūgšanas Svētajam Garam

Ak, Svētais Gars, manas dvēseles dzīvība, es pielūdzu Tevi.
Apgaismo, vadi, stiprini un mierini mani.
Saki man, kas man jādara, un liec man to darīt.
Es apsolu pakļauties visam, ko Tu no manis prasīsi, un pieņemt visu, kam Tu atļausi ar mani notikt. Tikai parādi man, kāda ir Tava griba.

Kardināls Mersjē
 
 
Dzīvā Dieva Gars, nāc pār mani no jauna, izkausē mani, veido mani, piepildi mani, izlieto mani, vadi mani un iedvesmo mani. Āmen.
 
 
Tēvs, nosūti savai tautai Svēto Garu un liec mums jaunā gaismā saskatīt Tavu godību, liec no jauna izjust Tavu spēku, dāvā mums jaunu uzticību Tavam Vārdam, un liec mums no jauna sevi veltīt kalpošanai Tev, lai mūsu sirdīs pieaug Tava mīlestība un lai atnāk Tava Valstība.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

 

Dievs Svētais Gars, mūsu mācītājs un vadonis, vadi mūs, lai mēs nenovirzītos no pestīšanas ceļa. Tu esi īstais iepriecinātājs skumjās un dzīves grūtībās. Tu iedves svētas domas, vēlēšanās un dod spēku tās pildīt. Laimīgs ir tas, pie kura Tu mājo. Arī mana sirds lai ir Tev mājoklis. Es atdodu tev, Kungs, visu, kas mani ir, un karsti Tevi lūdzu, stiprini mani ticībā, iededzini manī mīlestību, pacel mani no grēkiem, dod man izturību gandarīšanā un vairo manus tikumus.
Dievs Svētais Gars! Dod man nelaimē pacietību, laimē pazemību, kārdināšanās uzvaru, bēdās iepriecinājumu, darbā stiprinājumu, spaidos izturību, lai vienmēr es pateiktos Dievam. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas vienībā ar Tevi un Dievu Tēvi dzīvo un valda mūžīgi mūžam.
Dievs Svētais Gars, kas esi tikumiskās pilnības avots, uzklausi manas pazemīgās lūgšanas un apdāvini mani ar savām dāvanām. Dod man Tavu prieku, lai laimē es būtu pazemīgs un priecātos Tevī, bet bēdās pie Tevīm atrastu remdinājumu. Dod man Tavu mieru, lai visās dzīves grūtībās es paliktu dzidrs prātā un dvēselē, nepadotos jūtām, kuras mani uztrauktu, no Dieva attālinātu vai arī cilvēkus vestu nesaticībā. Dari, lai es būtu pacietīgs bēdās un smagos pārbaudījumos, lai tajos, kā šķīstīšanas ugunī es tiktu norūdīts, nepakristu un netiktu salauzts. Dod man labsirdību, lai es labprāt kalpotu tuvākiem un, cik man ir spēka, darītu tiem prieku; dari, lai es būtu laipns un sirsnīgs sadzīvē ar cilvēkiem un būtu saprotošs viņu vājībās.
Dod man prāta dāvanu, lai es nekā neapdomīgi nerunātu un nedarītu, un apbruņo mani ar stipru ticību, lai es nekad nešaubītos par Tavu patiesību; dod arī uzticību ļaudīm, lai es, pat piedzīvojis vilšanos, nešaubītos par ļaužu krietnumu un taisnīgumu.
Dod man kautrību domās un visā uzvedībā, lai es būtu piemērs citiem, lai es mācētu iegrožot savas kārības un būtu pieticīgs visās vajadzībās. Dod šķīstību visai manai būtībai, lai es nekad neaptraipītu dvēseles nevainību un tādā veidā nopelnītu redzēt Tevi, manu Dievu, laimīgā mūžā. Amen.

 

Kungs Jēzu, mēs gribam un esam gatavi sludināt pasaulē Tavu Evaņģēliju – pasaulē, kurā mums ir lemts dzīvot pēc Tava mīlestības pilnā plāna.
Kungs Jēzu, lūdz Tēvu, kā esi to mums solījis, lai Viņš sūta mums Svēto Garu – patiesības, centības un mierinājuma Garu, lai Tas dara mūsu liecību skaidru un iedarbīgu.
Kungs, mēs Tevi lūdzam paliec vienmēr ar mums, apvieno mūs visus Sevī un dari mūs spējīgus nest pasaulē tālāk Tavu mieru un pestīšanu.
Dievs Svētais Gars, atver manas ausis, lai es varu dzirdēt Tavu vēsti; atver manas acis, lai es varu redzēt Tavas radības skaistumu; atver manu garu, lai es varu ticēt Tavam vārdam.
Dievs Svētais Gars, atver manu muti, lai es varu liecināt par Tevi; atver manas rokas, lai es varu saņemt Tavu palīdzību; atver manas jūtas, lai es mīlētu Tavu tuvumu; atver manu sirdi, lai es sajustu Tavu mīlestību.

Gustave Martelet

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti