Lūgšanas Dievam Tēvam

Tēvs mūsu

Tēvs mūsu, kas esi Debesīs,
svētīts lai top Tavs vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā Debesīs,
tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs (Benedictus)
Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,
jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.
Viņš mums ir devis pestīšanas spēku
Dāvida, sava kalpa, namā,
kā viņš no mūžiem bija solījis
caur savu svēto praviešu lūpām,
ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,
no visu to rokas, kas mūs ienīst,
ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem
un atcerēsies savu svēto derību,
ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,
viņš mums izpildīs,
lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,
bez bailēm viņam kalpotu
svētumā un taisnībā viņa priekšā
visās sava mūža dienās.
Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,
viņa tautai nest pestīšanas ziņu,
ka grēki tiks tai piedoti
mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,
lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,
un vadītu mūsu soļus miera ceļā.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,
un mūžīgi mūžam. Amen. 

Dievs, mēs Tevi slavējam (Te Deum)
Dievs, mēs Tevi slavējam, 
Kungs, mēs teicam Tavu spēku,
jo Tu valdi pasauli, 
savām rokām celto ēku. 
Laiki iet, un dienas skrien,
Pavēlnieks Tu esi viens.      
Eņģeļi un cilvēki, 
ko Tu Debess laimei lēmis, 
dod Tev godu augstāko, 
redzot to, ko esi cēlis. 
Tikai Tu, Kungs, esi svēts 
un kas Tevis izvēlēts.  
Tēvs, kas esi Debesīs, 
visu lietu pirmais sākums: 
„Notiek vienmēr lai Tavs prāts!”, 
tāds ir Tavu bērnu lūgums. 
Savā dzīvē katru dien’        
mēs Tev kalposim arvien.   
Tu kā saule debesis
Mūsu dzīvē gaismu rādi
un caur dzīves grūtībām 
mūs pie sevis tuvāk vadi, 
lai mēs Tavā valstībā
satiktos reiz mūžībā. 
Dievs, mēs Tevi slavējam, 
Radītāju, savu Tēvu; 
mīlēt Tevi nebeidzam,
žēlastībā smeļot spēku. 
Savu dzīvi veltījam           
tikai Tev mēs vienīgam.

Dieva meklētāja lūgšanas

Kungs, mūsu Dievs, dāvā man žēlastību no visas sirds ilgoties pēc Tevis. Dari, lai mēs savās ilgās spētu Tevi meklēt un atrast, un, Tevi atraduši, lai Tevi iemīlētu, bet savā mīlestībā uz Tevi spētu ienīst savus grēkus, no kuriem Tu mūs vēlējies atbrīvot, sūtot mums savu Dēlu, Jēzu Kristu. Āmen.
 
Svētais un žēlsirdīgais Dievs, dāvā mums savu gudrību, lai mēs spētu Tevi pazīt, apskaidro mūsu prātu, lai mēs varētu Tevi labāk saprast; palīdzi mums Tevi uzcītīgi meklēt un pacietīgi gaidīt; apgaismo mūsu acis, lai mēs spētu Tevi saskatīt; ieliec mūsu sirdīs vēlēšanos bieži par Tevi domāt un liec, lai mēs spētu Tevi slavēt ar visu savu dzīvi.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
 

Lūgšana par ticību

Kungs, es ticu; es vēlos Tev ticēt.
Kungs, dari, lai mana ticība kļūtu pilnīga, lai tā caurauž visu manu domāšanas veidu, lai tā iespaido manu dzīves uztveri un spriedumus par garīgām un laicīgām lietām.
Kungs, dari lai mana ticība būtu prieka pilna, lai tā atnestu manam garam mieru un darītu mani laimīgu, lai tā rosinātu mani uz lūgšanu, kā arī atraisītu mani draudzībai ar cilvēkiem un apgaismotu manas sarunas kā par garīgām, tā par laicīgām lietām.
Kungs, liec man savā ticībā būt pazemīgam, lai es nesāktu iedomāties, ka mana ticība izriet no manu domu vai izjūtu pieredzes; liec man vērtēt vienīgi Svētā Gara atstāto liecību un nemeklēt nekādu labāku pārliecību, kā vienīgi to, ko var iegūt, pieņemot Tradīciju un pilnībā uzticoties svētās Baznīcas maģistērijam. Amen.
 
Pāvests Pāvils VI
 
 
Lūgšana par piecām žēlastībām
 
Mūžīgais debesu Tēvs, Tavs Dēls ir solījis, ka Viņš dāvās mums visas žēlastības, kādas mēs no Tevis lūgsim Viņa vārdā. Paļaujoties uz šo solījumu, es Jēzus Kristus vārdā un Viņa nopelnu dēļ lūdzu no Tevis piecas žēlastības.
Pirmkārt, es lūdzu piedošanu par visiem pārkāpumiem, kādus esmu izdarījis. Es no visas sirds nožēloju savus grēkus, jo ar tiem esmu apvainojis Tevi, mans Dievs, kas esi bezgalīgi labs.
Otrkārt, es lūdzu, dāvā man savu dievišķo gaismu, kas man ļautu pilnībā saskatīt visu šīs pasaules lietu niecību un pareizi novērtēt Tavu neizsakāmo cildenumu un labumu.
Treškārt, es lūdzu, lai Tu man dāvā tādu spēju Tevi mīlēt, ka es vairs nepiesaistītu savu sirdi radījumiem, it īpaši, lai nedomātu tik daudz par sevi, un lai mīlētu vienīgi Tavu svēto gribu.
Ceturtkārt, dāvā man žēlastību, lai es spētu pilnībā uzticēties Jēzus Kristus nopelnu atpestīšanas spēkam un arī Jaunavas Marijas aizbildniecības spēkam.
Piektkārt, es lūdzu pacietības un izturības žēlastību. Es gan zinu, ka vienmēr, kad vien es lūdzu Tavu palīdzību, Tu man agri vai vēlu atbildēsi un nāksi palīgā, bet es baidos vienīgi pats par sevi, ka es varētu aiz nolaidības vajadzīgajā brīdī nevērsties pie Tevis, un tādā veidā pats sevi novest postā.
Dāvā man, mūžīgais Tēvs, arī žēlastību vienmēr lūgties Jēzus vārdā. Amen.
 
Sv. Alfonss Ligūri
 

Lūgšana debesu Tēvam

Debesu Tēvs,
dāvā man visskaistāko, vislabāko,
visdārgāko dāvanu, kāda Tev ir: Jēzu.
Kad esmu slims, dāvā man Jēzu,
Jo Viņš ir veselība.
Kad esmu noskumis, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir prieks.
Kad esmu vājš, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir spēks.
Kad jūtos vientuļš, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mans Draugs.
Kad jūtos ierobežots, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir brīvība.
Kad sāku zaudēt drosmi, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir uzvara.
Kad mani apņem tumsa, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir pasaules gaisma.
Kad jūtos grēcīgs, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mūsu Pestītājs.
Kad alkstu pēc mīlestības, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir Mīlestība.
Kad trūkst dienišķās maizes, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir Dzīvības Maize.
Kad nepieciešama nauda, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir neizsmeļama bagātība.
Tēvs, uzklausi manus lūgumus
visās manās vajadzībās
un atbildi tikai ar vienu vārdu,
savu mūžīgo Vārdu:
Jēzus! Amen.
 
Serafino Falvo
 

Ikdienas lūgšana

Kungs, dāvā mums cerību sagaidīt laimīgu rītdienu. Dāvā mums drosmi stāties pretī grūtībām, nezaudējot cerību. Dāvā mums ticību, lai Kristus klātbūtnes prieks mūs vestu pie kalpošanas tuvākam. Dāvā mums spēju novērtēt želastības, kuras esam saņēmuši, lai mēs mācētu tās izlietot ar atbildības sajūtu, nebaidoties tuvākiem veltīt draudzību, palīdzību un mīlestību.
 

Lūgšana par ticības izaugsmi

Stiprini mani, Kungs, ar Svētā Gara žēlastību un dāvā manai dvēselei savu mieru, lai es varētu atbrīvoties no jebkādām nevajadzīgām rūpēm, raizēm un satraukuma. Palīdzi man vienmēr vēlēties to, kas Tev ir patīkams un pieņemams, tā, lai Tava griba kļūtu arī par manu gribu. Dari, lai es spētu sevi atbrīvot no visām vēlmēm, kas nav svētas, un lai Tavas mīlestības dēļ es paliktu tālu no šīs pasaules un meklētu vienīgi Tevi. Nekad neļauj man uzskatīt par saviem nopelniem visu labo, ko Tu manī un caur mani dari, bet liec, lai es drīzāk, no visas sirds godinot Tavu visvarenību, priecīgi samierinātos ar to, ka man ir tik daudz nepilnību, un lai, atsakoties no šīs pasaules iedomības, es tiektos pēc tās patiesās un paliekošās godības, kas ir atrodama vienīgi Tevī. Amen.
 
Sv. Franciska Ksavjē Kabrīni
 

Lūgšana par paļāvību uz Dievu
 
Mans Dievs, savā mīlestībā Tu esi mani radījis un izvēlējis, lai es varētu Tev kādā īpašā veidā kalpot. Tu esi mani paredzējis kādam darbam, kuru Tu nedevi darīt nevienam citam. Man ir sava vieta Tavā plānā. Šīs dzīves laikā es varu arī neuzzināt, kāda ir mana loma, bet nākamajā dzīvē tas man tiks atklāts. Tādēļ es Tev uzticēšos visās lietās. Ja esmu slims, pat mana slimība var kaut kādā veidā pakalpot. Ja man par kaut ko jāuztraucas, arī mans uztraukums var Tev noderēt. Un, ja esmu noskumis, manas sirdssāpes var sekmēt Tavu mērķu piepildīšanu. Tu neko nedari tāpat vien; Tu zini, kādēļ Tu ko dari. Ja arī Tu atņemtu man draugus, aizvestu mani dzīvot svešumā, liktu man justies visu aizmirstam, darītu manu garu nomāktu un piezemētu un turētu no manis noslēpumā manu nākotni, — tik un tā, Tu zini, ko Tu dari, un es Tev uzticos.
 
Kardināls Ņūmens
 

Kāda Dieva meklētāja atziņas

Pārāk vēlu es Tevi atpazinu, Tevi, kas esi mūžīgā Patiesība. Pārāk vēlu es Tevi iepazinu, Skaistums, kas esi sens un vienmēr jauns. Tu biji apslēpts manī pašā, bet es Tevi meklēju citur, un savā vājumā es gribēju satvert skaistumu, ko izstaro Tevis radītās lietas. Tu biji pie manis, bet es nebiju ar Tevi. Un Tevis radītās lietas turēja mani tālu projām no Tevis paša. Tu sauci. Tu drīzāk kliedzi, lai nedzirdīgais sadzirdētu Tavus vārdus. Un es Tevi dzirdēju un Tev ieticēju. Tu atmirdzēji savā godībā, lai izkliedētu manu aklumu: es biju Tevi atradis, un manu sirdi pārņēma ilgas pēc Tevis. Tu devi man izjust sava neizsakāmā labuma aromātu, un kopš tā laika es esmu izsalcis pēc Tevis.
Visas savas cerības es tagad lieku vienīgi uz Tavu bezgalīgo žēlsirdību, mans Kungs un mans Dievs. Tik tiešām, ja cilvēks mīl vēl kaut ko citu, ko viņš nemīl Tevis dēļ, tad nevar teikt, ka šis cilvēks Tevi mīlētu.
Ak, Mīlestība, kas vienmēr kvēlo un nekad neizdziesti, mans Dievs, kas esi patiesa Žēlsirdība, iededz arī manā sirdī savas mīlestības liesmas. Dari mani spējīgu izpildīt visu, ko Tu no manis vēlies, un tad liec, lai es to daru. Visvarenais Dievs, par katru no mums Tu rūpējies tā, it kā mīlētu tikai viņu vienu, un tai pat laikā Tu rūpējies par visiem, it kā visi būtu viens. Šīs pasaules lietas aiziet, un to vietā nāk jaunas lietas. Bet Tu nekad neaizej, Tu paliec.
Ak, Dievs, mūsu Tēvs, kas esi tik neizsakāmi labs, kas esi visu skaisto lietu Skaistums, Tev mēs uzticam visu, ko esam no Tevis saņēmuši.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
 
Sv. Augustīns
 

Lūgšana par izturību ticībā

Mūžīgais Tēvs, kas caur savu mīļo Dēlu mūs mācīji vienmēr lūgties „Lai atnāk Tava Valstība”, dāvā mums, Kungs, žēlastību palikt līdz galam uzticīgiem Tavai mīlestībai, lai pēc tam, kad būsim ar pilnīgu sevis atdevi vairojuši Tavu godu virs zemes, mēs varētu baudīt Tavu labvēlību visā mūžībā. Amen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti