Slimnieku sakraments

“Vai jūsu vidū ir kāds nevesels? Lai viņš aicina Baznīcas priesterus un lai tie aizlūdz par viņu, svaidīdami viņu ar eļļām Kunga vārdā. Ticības pilna lūgšana slimnieku glābs, un Kungs viņu piecels. Un ja būtu grēkojis, tad grēki viņam tiks piedoti.” (Jk 5,14-15)

Slimnieku sakraments ar Dieva žēlastībām stiprina cilvēka dvēseli un miesu kā vecuma nespēkā, tā arī nopietnas slimības gadījumā.

Piešķirot Slimnieku sakramentu, priesteris lūdzas un svaida ar svētītajām eļļām slimnieka pieri un rokas. Ja slimnieks, kas saņēmis svaidīšanu, atgūst veselību, viņš var, no jauna smagi saslimstot, atkal saņemt šo sakramentu.

Ticīgajiem ir pienākums aicināt priesteri, kad vēl ir pietiekami laika, lai slimais varētu saņemt arī Gandarīšanas sakramentu un apzinīgi, ar ticību pieņemt Slimnieku sakramentu un sv. Komūniju. Mājiniekiem jādara viss iespējamais, lai priesteri, kurš ierodas ar Vissvētāko Sakramentu, attiecīgi sagaidītu.

Sakramentu pieņemšanai slimnieks lai gatavojas pirms priestera ierašanās. Īpaša vērība jāveltī grēku nožēlošanai. Īsta, no Dieva mīlestības radusies, grēku nožēla spēj mirstošo glābt arī tad, ja grēkus nebūtu iespējams izsūdzēt. Priesteris piešķirs grēku piedošanu un Slimnieku sakramentu arī tad, ja slimo atradīs jau nesamaņā guļošu.

Par slimnieku sakramentu

Evaņģēlijs, kā arī apustuļa Jēkaba vēstule, rāda, kā Kristus ir rūpējies par slimajiem, pavēlot arī saviem ticīgajiem darīt tāpat. Tāpēc Baznīca, darbodamās caur saviem priesteriem, slimniekus arvien ir svaidījusi ar sv. eļļām un savās lūgšanās novēlējusi viņus Kungam, lai viņš tos pieceļ un glābj (sal. Jk 5,14-16). Baznīca mudina arī, lai slimnieki labprāt savas ciešanas pievieno Kristus ciešanu un nāves upurim (sal. Rom 8,17) un tādā veidā nes labumu Dieva tautai.

Smagi slimajam ir nepieciešama īpaša Dieva žēlastība, lai dvēseles nemiera brīdī viņš nekļūtu mazdūšīgs un, kārdināšanām uznākot, nepazaudētu ticību. Tāpēc ticīgajiem, kas ir saslimuši, Kristus sniedz Slimnieku sakramentu kā īpašu aizsardzības līdzeklī. Šī sakramenta rits, kas nes Dieva žēlastību un ir tās ārējā zīme, sastāv no ceremonijām, ko izpilda Baznīcas priesteri, uzliekot slimajiem rokas, lūdzoties un svaidot slimniekus ar svētītam eļļām.Slimnieku sakraments nes Svētā Gara žēlastību, kas slimajam pavairo spēkus cīņā par dvēseles atpestīšanu, dod paļāvību uz Dievu, palīdz pārvarēt ļaunā gara kārdinājumus un mazina bailes no nāves, lai tā stiprināts slimnieks varētu ne tikai panest radušās grūtības, bet ar tām cīnīties un, ja tāda būtu Dieva griba, atgūt arī veselību. Bez tam ar šo sakramentu slimnieks saņem, ja ir nepieciešams, arī grēku piedošanu un veic kristīgās gandarīšanas darbu. Slimnieku sakramenta rits saistās ar ticīgo lūgšanu (sal. Jk 5,15), tamdēļ tie, kas šo sakramentu dod vai saņem, lai dara to ar dzīvu ticību. Slimniekam palīdzēs viņa un Baznīcas ticība, kas skar gan Kristus nāves un augšāmcelšanās noslēpumu, no kura plūst sakramentu žēlastības, gan arī mūžīgo dzīvi, kuras nodrošinājumam sakramenti ir iestādīti.

Kas var saņemt slimnieku sakramentu

Apustuļa Jēkaba vēstulē teikts, ka ar sv. eļļām ir jāsvaida  slimnieki,  lai viņus pieceltu un glābtu. Tātad ir jāpanāk, lai Slimnieku sakramentu saņemtu tie ticīgie, kam slimība vai vecums nopietni apdraud veselību. Šai gadījumā, izšķirot jautājumu, vai slimība ir nopietna, pietiek, ja priesteris, atmetot jebkādu svārstīšanos, vadās pēc paša prātīgiem apsvērumiem, protams, ņemot vērā arī ārsta atzinumus, ja tādi ir. Šo sakramentu var atkārtot, ja slimnieks pēc tā saņemšanas bija atveseļojies un ir atkal saslimis. To var otrreiz saņemt arī tad, ja kādu laiku turpinās tā pati slimība un slimnieka stāvoklis ir pasliktinājies. Slimnieku sakramentu var saņemt arī pirms ķirurģiskās operācijas, ja tās iemesls ir bīstama slimība. Vecie cilvēki, kurieni spēki ir stipri izsīkuši, var saņemt šo sakramentu, ja arī bīstamas slimības tiem nebūtu. Bērni var saņemt Slimnieku sakramentu tai vecumā, kad viņi jau saprot un kad Šis sakraments tiem var būt derīgs. Ticīgiem ir pašiem jālūdz Slimnieku sakramentu, kad ir pienācis laiks, un lai viņi to pieņem ar pilnu ticību un dievbijību, nepakļaujoties sliktajam ieradumam atlikt to uz vēlāku laiku. Slimniekiem, kas ir zaudējuši samaņu vai prāta spējas, var dot šo sakramentu, ja pamatoti var pieņemt, ka, būdami pie apziņas, viņi ka ticīgie būtu vēlējušies to saņemt. Ja priesteris ir aicināts pie slimnieka, kuru atrod jau mirušu, viņš lūdzas, lai Dievs piedod aizgājējam grēkus un lai žēlsirdīgi pieņem viņu savā valstībā. Slimnieku sakraments šai gadījumā netiek dots. Bet ja ir šaubas, vai slimnieks patiesi ir jau miris, atļauts šo sakramentu dot nosacīti.

Sakramenta svinēšanas kārtība

1. Slimnieka un viņa istabas svētīšana
2. Svēto Rakstu lasīšana
3. Ticības apliecinājums
4. Invokāciju lūgšana
5. Grēku nožēla (Es atzīstos);
6. Grēksūdze  un   atlaidu  piešķiršana
7. Slimnieku   sakraments   jeb   svaidīšana  ar sv. eļļām
8. Svētā Komūnija
9. Beidzamā svētība

Būtiskā sakramenta sniegšanas daļa ir lūgšana, ar kuru priesteris piešķir sakramentu, vienlaicīgi ar sv. eļļām smērējot slimnieka pieri un rokas: “Savā lielajā žēlsirdībā lai Kungs Dievs tev palīdz, dāvājot ar šo svēto svaidīšanu Svētā Gara žēlastību, un tevi, atbrīvotu no grēkiem, lai žēlīgi glābj un pieceļ.” Visi atbild: “Āmen.” (Šī lūgšana var būt arī latīņu valodā.)

Baznīca atgādina gan priesteriem, gan visiem ticīgajiem arī vispārējo tuvākmīlestības pienākumu attiecībā pret slimajiem, viņus apmeklējot, palīdzot tiem viņu vajadzībās, it īpaši, lai viņi būtu sagatavoti svēto sakramentu pieņemšanai, kā arī slimības grūtību paciešanai vienotībā ar Kristu.

Kas ir Slimnieku sakraments?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=44

Kas notiek sakramenta sniegšanas brīdī?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=151

Ja Dievs ir žēlsirdīgs, vai Viņš nevar dziedināt slimnieku bez priestera starpniecības?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=338

Kādu slimību gadījumā cilvēks var saņemt Slimnieku sakramentu?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=476

Cik bieži var saņemt Slimnieku sakramentu?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=587

Vai cilvēks ir bezsamaņā un nāvīga grēka stāvoklī, vai viņš var saņemt Slimnieku sakramentu?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=627

Ja cilvēks dzīves laikā nav praktizējis ticību, vai pie viņa slimības gadījumā var aicināt priesteri?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=688

Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=822
Kā palīdzēt cilvēkam ciešanās?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1097
Kāpēc Dievs reizēm dziedina cilvēkus, bet citreiz nedziedina un cilvēks nomirst?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1169

Kāpēc cilvēkiem reizēm ir ļoti jācieš pirms nāves?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1310

Vai ciešanas var nest kādu labumu?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1445 

Kāpēc Baznīca ir pret eitanāziju? 
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1589

Kāda ir Baznīcas attieksme pret pretsāpju līdzekļu izmantošanu un izvairīšanos no sāpēm?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1709

Kā izturēties pret nāvi? Vai bailes no nāves ir grēks?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1791

Kā īstenot tuvākmīlestību slimības gadījumā?
https://youtu.be/SgD2iD1bY6Q?t=1876

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Laulības sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=GdfGNGYvst0 Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus. Laulība ir

Lasīt vairāk »

Gandarīšanas sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=jfCz2OSmTHc Gandarīšanas un izlīgšanas (jeb grēksūdzes) sakraments ir: personiska tikšanās ar žēlsirdīgo un mīlošo Tēvu, kurš, mīlot mani, sūtīja pasaulē

Lasīt vairāk »

Euharistijas sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=xc7Jr0MdqEk Sakramenti veido vienotu organismu, kurā katram atsevišķam sakramentam ir vitāli svarīga vieta. Šajā organismā Euharistja ieņem īpaši svarīgu vietu,

Lasīt vairāk »