Svētā Antona litānija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …
 
[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētais Anton no Padujas, …
Visaugstākā uzticīgais kalps, …
Jēzus un Marijas mīlētais, …
Svētā Franciska patiesais dēls, …
Serafiskā ordeņa krāšņums, …
Apustuliskais vīrs, …
Mocekļa kroņa kārotājs, …
Baznīcas pīlārs, …
Patiesības mācītājs, …
Žēlastības sludinātājs, …
Cienīgais Dieva priesteris, …
Malduticīgo uzvarētājs, …
Klostera nabadzības stingrais sargs, …
Jaunavīgās šķīstības paraugs, …
Pilnīgās paklausības priekšzīme, …
Atteikšanās un pašaizliedzības spogulis, …
Trūkumcietēju palīgs, …
Pazaudēto lietu atradējs, …
Pastāvīgais brīnumdarītājs, …

Esi mums žēlīgs! Saudzi, mūs Kungs!
Esi mums žēlīgs! Uzklausi, mūs, kungs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „atpestī mūs, Kungs”.]
No visa ļauna…
No ikviena grēka…
No ļaunā gara viltības…
No visām miesas un dvēseles briesmām…
No mēra, bada un kara…
No mūžīgās nāves…
Ar svētā Antona nopelniem…
Ar viņa sirsnīgo mīlestību…
Ar viņa pūlēm un darbiem…
Ar viņa mocekļa kroņa iekārošanu…
Ar viņa ordeņa solījumu pilnīgu pildīšanu…
Tiesas dienā…

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „Tevi lūdzam, uzklausi mūs”.]
Mēs, grēcinieki, …
Ka Tu mūs žēlīgi pievestu pie patiesas grēku nožēlošanas, …
Ka Tu mūsos iededzinātu dievišķās mīlestības liesmu, …
Ka Tu mums ļautu baudīt svētā Antona aizlūgumu un aizsardzību, …
Ka Tu mums svētā Antona nopelnu dēļ piešķirtu patiesu grēku nožēlošanu, dziļu pazemību un pilnīgu grēku piedošanu, …
Ka mēs pēc viņa priekšzīmes pārvarētu lepnību un visas pasaules briesmas, …
Ka Tu visus uzklausītu, kas piesauc svēto Antonu savās vajadzībās, …
Dieva Dēls, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija…

V. Lūdz par mums, svētais Anton!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Visžēlīgais Dievs, kas savu svētīgo apliecinātāju Antonu apskaidro ar pastāvīgu brīnumu spožumu, dod žēlīgi, ka mēs ar viņa aizlūgumu droši saņemtu to, ko viņa nopelnu dēļ uzticīgi lūdzam. Caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti